Open Badges
Nederland
Open badges krijgen in rap tempo voet aan de grond in Nederland.  Op dit moment zijn veel initiatieven gaande, zowel binnen het formele als het niet-formele onderwijs. 

Wij willen de toegankelijkheid en de waarde van open badges bevorderen, voor de erkenning van leven lang ontwikkelen en als versneller van sociale innovatie

WAT IS EEN OPEN BADGE?

Een open badge is een visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van een vaardigheid of competentie die je hebt verworven.

 

Een open badge is:

 

 • Vrij en open: het is vrije software en een open technische standaard die elke organisatie kan gebruiken voor het maken, uitgeven en verifiëren van digitale badges.
 • Overdraagbaar: verzamel badges vanuit meerdere bronnen in een e-portfolio of “backpack”. Geef daarna uw vaardigheden en prestaties weer op sociale media, digitale cv’s of blogs.
 • Stapelbaar: badges kunnen op elkaar worden gebouwd en worden gestapeld (meer kleinere leiden tot een grotere badge) om het volledige verhaal van uw vaardigheden en verrichtingen te vertellen.
 • Op bewijs gebaseerd: Open badges zijn informatierijk. Elke badge bevat belangrijke onveranderlijke gegevens die in de badge zijn “vastgebakken” en die terugverwijzen naar de uitgever, criteria en/of verifiërend bewijs.
 • Bruikbaar in verschillende omgevingen: Zowel in het officiele onderwijs, als bij bedrijfsopleidingen, vrijwiliigerswerk of voor welke maniet van leren dan ook.

 

Open Badges maken het eenvoudig om:

 

 • Erkenning te verkrijgen voor de dingen die u leert,
 • erkenning te geven voor de dingen die u onderricht,
 • vaardigheden, herkomst en echtheid ervan te verifiëren, en
 • ww geverifieerde badges op het internet weer te geven.

 

In de Engelstalige film hieronder wordt het nog eens anders uitgelegd. En voor veel meer informatie ga je naar openbadges.org

GEBRUIK

Verschillende soorten gebruik

Er kunnen veel redenen zijn om een badge uit te geven. Binnen OBNL hebben we het vooral over de onderstaande twee: een badge als motivator voor het leren (empowerment), en de formelere badges die tijdens een sollicitatie als bewijs van vaardigheid kunnen dienen (employability)

Motivator

under construction

Employability

under construction

AGENDA

Donderdag 14 maart 2019, Breda:

Open Badges Nederland Conferentie

(programma volgt)

 

 

 

ARCHIEF

Kennisatelier

Open Badges Nederland organiseerde op 7 juni een kennisatelier onder de titel: OPEN BADGES: PERSPECTIEF IN FLEXIBELE TIJDEN. Op dit moment staat in Nederland flexibilisering van het onderwijs op de agenda. Daar hoort mogelijk ook een andere wijze van financiering bij. Een toenemende vraag naar vakmensen maakt dat de timing goed is om vooral ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Kortom: het zijn uitgelezen tijden om te gaan nadenken over hoe het anders kan. De middag bracht verschillende open badge initiatieven en vele geïnteresseerden samen.  Hoofddoel was kennisdelen en gezamenlijk verkennen hoe we komen tot een slim, vaardig en creatief Nederland.

Komt er een vervolg na dit Kennsiatelier? Jazeker, houdt u daarvoor onze agenda in de peiling. Bij een volgende  conferentie hopen we, naast meer beleidsmedewerkers van ministeries (OCW, SZW) en de onderwijskoepels vooral ook meer werkgevers (en dan vooral hun  HR-professionals) aan tafel te krijgen. Uiteindelijk zijn dat de eindgebruikers voor “employability-badges”.

Samenvatting presentaties

SBB presenteerde de Borisaanpak. Een aanpak voor kandidaten die geen MBO-diploma kunnen halen, maar wel iets kunnen bijdragen aan het bedrijf. Zij volgen een passende opleiding en worden begeleid bij het vinden van een werkplek in een kansrijke sector. De mbo kwalificatiestructuur is hierbij de basis. De leerlingen worden opgeleid voor een of meer werkprocessen. Een  praktijkopleider van een erkend leerbedrijf beoordeelt de praktijkcomponent, of de leerling de werkprocessen in de praktijk kan uitvoeren, en geeft een Praktijkverklaring daarvoor af. Een Praktijkverklaring is “kleiner” dan een MBO-diploma, maar heeft wel civiele waarde op de arbeidsmarkt.

De sheets van de presentaties vindt u rechtsboven op deze pagina

Uitkomsten werktafels

Dit seminar werd bezocht door een gedifferentieerde groep van geïnteresseerden. Er zat ook al aardig wat ervaring in de zaal, zowel voor wat betreft badges, als kennisdossiers en Borisaanpak.  Insteek voor de discussies aan de werktafels was het gebruik van badges voor “employability”. Juist voor dit soort badges is standaardisering van groot belang, vanwege herkenbaarheid en de erkenning door werkgevers.   Er is dan ook gekeken vanuit het oogpunt van de ontvanger (bijvoorbeeld een werkgever). Het eerste woord dat naar boven kwam was “Voorkom wildgroei”: Zorg voor standaardisering en herkenbaarheid. Zorg ook voor een oede kwaliteit van de beschrijving van de inhoud van de badge. Maak gebrui van een helder en consequent grafisch onwerp. Belangrijke zaken die de waarde van een badge kunnen verhogen.

Algemeen: Let vooral op het uiteindelijke doel waarom we dit allemaal doen (badges zijn uiteindelijk maar een middel, maar wel een middel dat erg helpt bij de verbeelding). Het gaat om het verlagen van de drempels om weer te gaan leren. Het mooie van badges en van de praktijkverklaring is dan, dat die aansluiten bij de persoon, in plaatst van andersom. Badges bieden ook de mogelijkheid tot een gepersonaliseerde leeromgeving waarbinnen een persoon zijn eigen leerpad kan volgen.

Voor wat betreft standaardisering en herkenbaarheid: sluit aan bij bestaande standaarden, zoals de kwalificatiestructuur, ESCO, of de EU Key competences van Life Long Learning, en spreek daarmee in dezelfde taal als in andere gebeiden

Kwaliteit: de juiste issuer is van belang, het vertrouwen in de kwaliteit van een badge is hoger omdat een issuer bijvoorbeeld een erkend leerbedrijf is. Daarnaast ook endorsements van vertrouwde organisaties

Modularisering: Flexibilisering van het onderwijs:

 •  het MBO zou veel meer flexibel en modulair onderwijs kunnen geven, niet alleen voor schoolverlaters, maar ook voor bij- en omscholers.
 • MBO zal hiervoor wel anders bekostigd moeten worden om dat mogelijk te maken 
 • het MBO speelt een goede rol bij het bewaken van de kwaliteit van leerbedrijven, net zoals SBB dat doet 
 • hoe mooi zou het zijn als module behaald in niet-formeel onderwijs, later erkend worden bij een eventuele vervolgopleiding in het MBO! 

WIE ZIJN WE?

Open Badges Nederland

Een onafhankelijk en not-for-profit samenwerkingsverband en kenniscentrum.

Open Badges Nederland (OBNL) geeft zich de opdracht de toegankelijkheid en de waarde van open badges te bevorderen, voor de erkenning van leven lang ontwikkelen en als versneller van sociale innovatie

Contact

 

 

Twitter:

feed @openbadgesnl

hashtag #openbadgesnl

12 + 8 =