Open Badges
Nederland
Open badges krijgen in rap tempo voet aan de grond in Nederland.  Op dit moment zijn veel initiatieven gaande, zowel binnen het formele als het niet-formele onderwijs.

Wij willen de toegankelijkheid en de waarde van open badges bevorderen, voor de erkenning van leven lang ontwikkelen en als versneller van sociale innovatie

WAT IS EEN OPEN BADGE?

Een open badge is een visueel, digitaal en betrouwbaar bewijs van een vaardigheid of competentie die je hebt verworven.

 

Een open badge is:

 

 • Vrij en open: het is vrije software en een open technische standaard die elke organisatie kan gebruiken voor het maken, uitgeven en verifiëren van digitale badges.
 • Overdraagbaar: verzamel badges vanuit meerdere bronnen in een e-portfolio of “backpack”. Geef daarna uw vaardigheden en prestaties weer op sociale media, digitale cv’s of blogs.
 • Stapelbaar: badges kunnen op elkaar worden gebouwd en worden gestapeld (meer kleinere leiden tot een grotere badge) om het volledige verhaal van uw vaardigheden en verrichtingen te vertellen.
 • Op bewijs gebaseerd: Open badges zijn informatierijk. Elke badge bevat belangrijke onveranderlijke gegevens die in de badge zijn “vastgebakken” en die terugverwijzen naar de uitgever, criteria en/of verifiërend bewijs.
 • Bruikbaar in verschillende omgevingen: Zowel in het officiele onderwijs, als bij bedrijfsopleidingen, vrijwiliigerswerk of voor welke maniet van leren dan ook.

 

Open Badges maken het eenvoudig om:

 

 • Erkenning te verkrijgen voor de dingen die u leert,
 • erkenning te geven voor de dingen die u onderricht,
 • vaardigheden, herkomst en echtheid ervan te verifiëren, en
 • ww geverifieerde badges op het internet weer te geven.

 

In de Engelstalige film hieronder wordt het nog eens anders uitgelegd. En voor veel meer informatie ga je naar openbadges.org

AGENDA

10 oktober – Seminar De Praktijk van Open Badges in de Biotoop in Haren (Gn)

Op 10 oktober 2019 organiseert Open Badges Nederland een nieuw seminar, De praktijk van Open Badges. In het prachtige Haren, vlakbij Groningen delen diverse nationale en internationale partners uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid hun kennis en inzichten en ervaringen met u. Een middag vol ontmoetingen en inspiratie voor iedereen die geinteresseerd is in de mogelijkheden en toepassingen van Open Badges.

Meer informatie en het boeken van tickets

VORIGE EVENTS

Afgelopen  14 maart 2019 vond de Open Badges Nederland Conferentie‘De nieuwe weg naar werk en leren’ plaats.

Er is steeds meer vraag naar flexibilisering van het onderwijs, maar ook naar een betere match tussen onderwijs en bedrijfsleven. Hoe sla je de brug tussen formeel en informeel leren? Hoe geef je waardering en waarde aan deze vormen van leren en ontwikkelen? Deze thema’s en meer kwamen deze dag aan de orde in het karakteristieke voormalige Belastingkantoor, de Teruggave in Breda.

 

EXTERNE LINK NAAR DE PRESENTATIES

Hieronder een overzicht van de sprekers en workshops op deze dag

De sprekers hebben elk in een korte sessie duidelijk gemaakt op welke manier ze Open Badges gebruiken: onderwijs, werving en selectie, met jongeren, in het bedrijfsleven of in het sociale domein.

Jenny de Werk en Janina van Hees, SURFnet

Jenny en Janina presenteren hoe SURFnet de modularisering in het Hoger Onderwijs ondersteunt met Edubadges

edubadges en microcredentialing.

IBM, Barbara de Jonghe, Europe Talent partner

Barbara legt uit hoe IBM Open Badges gebruikt om interne competenties te benadrukken en te beheren, en hoe positief dit initiatief is verwelkomd door het personeel.

building the future of new collar jobs with digital badges

 Daarnaast:

 • Poolstok – Vincent van Malderen en Cilia van Schoorisse over hoe Open Badges in het werving- en selectieproces worden gebruikt.
 • Artevelde Hogeschool Gent – Dries Vanacker over leerkansen in de stad Gent met Gentlestudent.
 • Open Knowledge Belgium – Bert Jehoul vertelt hoe OKB de technologie achter Open Badges mee helpt ontwikkelen en verspreiden in België.
 • TSI Foundation – Bas Goedendorp deelt zijn ervaringen met het project West Practice in Rotterdam West.
 • ComPas Breda over hoe basis skills van mensen in Breda zichtbaar worden gemaakt en ingezet voor de nieuwe weg naar werk en leren.
 • VluchtelingenWerk Breda en EC DG Employment over Open Badges en de Skills Profile Tool van de Europese Unie.
 • Bloom Foundation over hun ervaringen met Open Badges in het middelbaar onderwijs.
 • Gear Up over hoe Open Badges relevant worden in een regionaal ecosysteem van Open Recognition en de nieuwe weg naar leren en werk mogelijk maakt.
 • Stichting Breakthrough over hun ervaring met een cities of learning platform voor jongeren.
 • Richard West – associate professor van Brigham Young University (Utah) deelt zijn ervaringen met Open Badges en hoe dat kan helpen om jullie open badges project succesvol in te zetten.

BADGE INITIATIEVEN

Nieuw project softskills4EU:

Wij zoeken deelnemers die ons via een korte vragenlijst willen helpen in kaart te brengen hoe softskills op de werkvloer tot uiting komen. De resultaten worden ingezet om na te gaan welke softskills mogelijk als open badge ingezet kunnen worden.

We waarderen het zeer als je mee wilt doen, dat kan uiteraard anoniem.
Klik op één van de links hieronder om te starten, alvast hartelijk bedankt!

Lopende initiatieven

GEBRUIK

Verschillen in gebruik

Er kunnen veel redenen zijn om een badge uit te geven. Een belangrijke onderscheid is bijvoorbeeld of een badge vooral bedoeld is als motivator voor het leren (empowerment), of meer als bewijs van vaardigheid dat je kunt gebruiken tijdens een sollicitatie (employability). Open badges worden ingezet binnen veel verschillende omgevingen, zowel in het formeel onderwijs, als bij het niet-formeel leren. Daarnaast bestaan er grote verschillend in de grootte (en daarmee waarde) van een badge.

ARCHIEF

Kennisatelier

Open Badges Nederland organiseerde op 7 juni 2018 een kennisatelier onder de titel: OPEN BADGES: PERSPECTIEF IN FLEXIBELE TIJDEN. Op dit moment staat in Nederland flexibilisering van het onderwijs op de agenda. Daar hoort mogelijk ook een andere wijze van financiering bij. Een toenemende vraag naar vakmensen maakt dat de timing goed is om vooral ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Kortom: het zijn uitgelezen tijden om te gaan nadenken over hoe het anders kan. De middag bracht verschillende open badge initiatieven en vele geïnteresseerden samen.  Hoofddoel was kennisdelen en gezamenlijk verkennen hoe we komen tot een slim, vaardig en creatief Nederland.

Komt er een vervolg na dit Kennsiatelier? Jazeker, houdt u daarvoor onze agenda in de peiling. Bij een volgende  conferentie hopen we, naast meer beleidsmedewerkers van ministeries (OCW, SZW) en de onderwijskoepels vooral ook meer werkgevers (en dan vooral hun  HR-professionals) aan tafel te krijgen. Uiteindelijk zijn dat de eindgebruikers voor “employability-badges”.

Samenvatting presentaties

SBB presenteerde de Borisaanpak. Een aanpak voor kandidaten die geen MBO-diploma kunnen halen, maar wel iets kunnen bijdragen aan het bedrijf. Zij volgen een passende opleiding en worden begeleid bij het vinden van een werkplek in een kansrijke sector. De mbo kwalificatiestructuur is hierbij de basis. De leerlingen worden opgeleid voor een of meer werkprocessen. Een  praktijkopleider van een erkend leerbedrijf beoordeelt de praktijkcomponent, of de leerling de werkprocessen in de praktijk kan uitvoeren, en geeft een Praktijkverklaring daarvoor af. Een Praktijkverklaring is “kleiner” dan een MBO-diploma, maar heeft wel civiele waarde op de arbeidsmarkt.

De sheets van de presentaties vindt u rechtsboven op deze pagina

Uitkomsten werktafels

Dit seminar werd bezocht door een gedifferentieerde groep van geïnteresseerden. Er zat ook al aardig wat ervaring in de zaal, zowel voor wat betreft badges, als kennisdossiers en Borisaanpak.  Insteek voor de discussies aan de werktafels was het gebruik van badges voor “employability”. Juist voor dit soort badges is standaardisering van groot belang, vanwege herkenbaarheid en de erkenning door werkgevers.   Er is dan ook gekeken vanuit het oogpunt van de ontvanger (bijvoorbeeld een werkgever). Het eerste woord dat naar boven kwam was “Voorkom wildgroei”: Zorg voor standaardisering en herkenbaarheid. Zorg ook voor een oede kwaliteit van de beschrijving van de inhoud van de badge. Maak gebrui van een helder en consequent grafisch onwerp. Belangrijke zaken die de waarde van een badge kunnen verhogen.

Algemeen: Let vooral op het uiteindelijke doel waarom we dit allemaal doen (badges zijn uiteindelijk maar een middel, maar wel een middel dat erg helpt bij de verbeelding). Het gaat om het verlagen van de drempels om weer te gaan leren. Het mooie van badges en van de praktijkverklaring is dan, dat die aansluiten bij de persoon, in plaatst van andersom. Badges bieden ook de mogelijkheid tot een gepersonaliseerde leeromgeving waarbinnen een persoon zijn eigen leerpad kan volgen.

Voor wat betreft standaardisering en herkenbaarheid: sluit aan bij bestaande standaarden, zoals de kwalificatiestructuur, ESCO, of de EU Key competences van Life Long Learning, en spreek daarmee in dezelfde taal als in andere gebeiden

Kwaliteit: de juiste issuer is van belang, het vertrouwen in de kwaliteit van een badge is hoger omdat een issuer bijvoorbeeld een erkend leerbedrijf is. Daarnaast ook endorsements van vertrouwde organisaties

Modularisering: Flexibilisering van het onderwijs:

 •  het MBO zou veel meer flexibel en modulair onderwijs kunnen geven, niet alleen voor schoolverlaters, maar ook voor bij- en omscholers.
 • MBO zal hiervoor wel anders bekostigd moeten worden om dat mogelijk te maken
 • het MBO speelt een goede rol bij het bewaken van de kwaliteit van leerbedrijven, net zoals SBB dat doet
 • hoe mooi zou het zijn als module behaald in niet-formeel onderwijs, later erkend worden bij een eventuele vervolgopleiding in het MBO!

WIE ZIJN WE?

Open Badges Nederland

Een onafhankelijk en not-for-profit samenwerkingsverband en kenniscentrum.

Open Badges Nederland (OBNL) geeft zich de opdracht de toegankelijkheid en de waarde van open badges te bevorderen, voor de erkenning van leven lang ontwikkelen en als versneller van sociale innovatie

Contact

Twitter:

feed @openbadgesnl

hashtag #openbadgesnl

7 + 10 =